รถขนส่งสินค้า ยะลา บริการรถบรรทุกสินค้าจังหวัดยะลา เคเคดี.พร้อให้บริการภาคใต้

687

บริการรถบรรทุกในจังหวัดยะลา ขนส่งสินค้าไปภาคใต้ในจังหวัดยะลา โดยรถบรรทุกขนาด 4 ล้อ, 6 ล้อ, 10 ล้อ จาก เคเคดี. ผู้ให้บริการรับขนส่งสินค้าชายแดนใต้

จังหวัดยะลา เป็นจังหวัดหนึ่งตั้งอยู่ในภาคใต้ของประเทศไทย มีพื้นที่ 4,521.078 ตารางกิโลเมตร มีประชากร 538,598 คน อาณาเขตทางใต้ติดกับประเทศมาเลเซีย เป็นจังหวัดเดียวในภาคใต้ที่ไม่ติดทะเล และเป็นจังหวัดที่อยู่ใต้สุดของประเทศไทย ดังปรากฏในคำขวัญประจำจังหวัดคือ “ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน”

จังหวัดยะลาเป็นหนึ่งในสี่จังหวัดที่ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม และเป็นหนึ่งในสามจังหวัดที่ประชากรส่วนใหญ่ใช้ภาษามลายูปัตตานีในการสื่อสาร ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยเชื้อสายมลายู รองลงมาคือชาวไทยเชื้อสายจีนและชาวไทยพุทธ อย่างไรก็ตามยะลาถือเป็นจังหวัดที่ดำรงความเป็นพหุวัฒนธรรมได้อย่างชัดเจน เพราะมีความแตกต่างกันทั้งด้านเชื้อชาติ ภาษา และศาสนา แต่ชนทุกกลุ่มยังคงรักษาวิถีชีวิตและประเพณีของตนไว้อย่างเหนียวแน่น

การคมนาคมขนส่งสินค้า เคเคดี.พร้อมบริการในทุกเส้นทาง 8 อำเภอ

เมืองยะลา
เบตง
บันนังสตา
ธารโต
ยะหา
รามัน
กาบัง
กรงปินัง